Helios Advertising

Reklama najlepsza pod słońcem

Witaj na Heliosadvertising.pl Znajdujesz się na Strona Główna

Regulamin

 1. ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu zamówienia HELIOS ADVERTISING z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faxu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.
  2. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie don reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.3., należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, posiadane przez osobę mająca prawo reprezentować firmę.
  3. Składając zamówienie w HELIOS ADVERTISING po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.
  4. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, HELIOS ADVERTISING rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
  5. Zakupiony przez zamawiającego towar pozostaje własnością firmy HELIOS ADVERTISING do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
  6. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.
 2. PŁATNOŚCI
  1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 45% wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł netto płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.
  2. Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze dwa zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.(2.1)
  3. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.
  4. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę HELIOS ADVERTISING przy realizacji tego zamówienia koszty.
  5. W przypadku przekroczenia przez zamawiającego terminu płatności HELIOS ADVERTISING ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.
  6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności kub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
  7. HELIOS ADVERTISING ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko
  8. i wyłącznie do wysokości jego wartości
 3. TOWAR I ZDOBIENIE
  1. Ze względu na specyfikację procesu produkcji HELIOS ADVERTISING ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. HELIOS ADVERTISING ze swojej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.
  2. HELIOS ADVERTISING nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
  3. HELIOS ADVERTISING ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości.
  4. HELIOS ADVERTISING nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
  5. Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymogami HELIOS ADVERTISING będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.
  6. Klisze, matryce oraz programy haftujące niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością HELIOS ADVERTISING.
 4. PAKOWANIE
  1. Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest w kartony. Każdy karton zawiera opis i ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 5. TRANSPORT
  1. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od HELIOS ADVERTISING niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.
  2. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do HELIOS ADVERTISING w formie pisemnej w ciągu 7 dniu od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
  2. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w HELIOS ADVERTISING czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. HELIOS ADVERTISING nie uznaje odstępstw od tej reguły.
 7. PRAWA AUTORSKIE
  1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez HELIOS ADVERTISING produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW HELIOS ADVERTISING, jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy HELIOS ADVERTISING co do jakości druku lub haftu. HELIOS ADVERTISING ma prawo do umieszczenia w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
  2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
  3. HELIOS ADVERTISING nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność HELIOS ADVERTISING jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
 8. POZOSTAŁE WARUNKI
  1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
  2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby HELIOS ADVERTISING .
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Niniejszym przyjmuję i oświadczam, że zapoznałem się z treścią prezentowanych powyżej warunków współpracy, nie wnosząc tym samym żadnych zastrzeżeń. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu współpracy. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133, poz. 883.
Powrót

Napisz do nas

Nasze marki

 • Bargear
 • VOSSEN
 • Myrtle Beach
 • Helios Advertising